Privacy policy

Privacyverklaring en cookiebeleid Food Innovators

Food Innovators is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Laatst aangepast: 30 juni 2023

 

Contactgegevens

Food Hub B.V.
Linnaeusstraat 2C
1092CK Amsterdam
hello@foodhub.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Food Innovators verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Gender
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken

Food Innovators verwerkt persoonsgegevens op basis van verschillende grondslagen:

 1. Op basis van wettelijke verplichting: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Food Innovators rust.
 2. Op basis van een overeenkomst: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 3. Op basis van toestemming: de betrokkene heeft toestemming(en) gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Een betrokkene heeft altijd het recht om zijn toestemming weer in te trekken.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Food Innovators verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Food Innovators analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Food Innovators volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
 • Food Innovators verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • Food Innovators bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de praktijk hanteren wij een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij je gegevens in principe twee jaar bewaren als je hebt deelgenomen aan een programma/product van Food Innovators. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Personalia (Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht)
  Bewaartermijn: persoonsgegevens die zijn verstrekt op basis van toestemming (bijvoorbeeld voor het volgen van een programma of product van Food Innovators) worden gedurende 2 jaar bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is.
 • Contactgegevens (Adres, telefoonnummer, e-mailadres)
  Bewaartermijn: persoonsgegevens die zijn verstrekt op basis van toestemming (bijvoorbeeld voor het volgen van een programma of product van Food Innovators) worden gedurende 2 jaar bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is.
 • Betalingsgegevens (Bankrekeningnummer)
  Bewaartermijn: betalingsgegevens worden gedurende 2 jaar bewaard, met uitzondering van gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
 • Cookies
  Bewaartermijn: Gegevens verkregen via cookies over uw activiteiten en surfgedrag op onze website. Deze bewaartermijn verschilt per cookie. Specifieke informatie staat in ons cookiebeleid.
 • Sollicitatiegegevens
  Bewaartermijn: 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij door kandidaat anders aangegeven. Dan hanteren wij een termijn van maximaal 1 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Food Innovators verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Food Innovators blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Food Innovators en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@foodhub.nl.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Food Innovators wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 • Food Innovators neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@foodhub.nl.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Food Innovators heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@foodhub.nl, dan verwijderen wij deze informatie.