Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
 1. Food Innovators: Food Innovators B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Mauritskade 63, 1092 AB te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83179984.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Food Innovators een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Food Innovators en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Food Innovators zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Food Innovators en een Consument is gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Food Innovators en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval de Overeenkomst rechtstreeks middels de website van Food Innovators of een social mediaplatform tot stand wordt gebracht. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Food Innovators geen georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld als de Consument de contactgegevens van Food Innovators op internet of in een telefoonboek opzoekt en per e-mail of telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens Food Innovators te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn:
  • het geven van een opleiding, cursus, training, workshop en/of een andere vorm van (voedsel)educatie;
  • coaching, begeleiding en/of ondersteuning;
  • het realiseren en leveren van een Werk;
  • de organisatie, programmering, productie en/of moderatie van evenementen en/of de communicatie ter zake;
  • adviesverlening in het kader van innovatie- en/of transitietrajecten.
 8. Programma: het geheel van een in het kader van de Overeenkomst door Food Innovators aangeboden opleiding, cursus, training, workshop en/of een andere vorm van (voedsel)educatie waarbij Food Innovators zorg draagt voor de inhoud, de docent, de trainer, de coach, sprekers en/of de organisatie.
 9. Deelnemer: eenieder die in het kader van de Overeenkomst deelneemt aan een Programma, al dan niet tevens Opdrachtgever.
 10. Werk: een in het kader van de Overeenkomst door of namens Food Innovators vervaardigd of te vervaardigen werk, zoals online onderwijsmodules, communicatie-uitingen, waaronder teksten, audio, video’s, foto’s en illustraties, alsook fysieke posters, flyers, programmaboekjes en ander ondersteunend visueel fysiek materiaal.
 11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Food Innovators tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere Overeenkomst als zodanig.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Food Innovators worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 1. Elk aanbod van Food Innovators (waaronder zijn offertes mede begrepen) tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Food Innovators kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog herroepen. In geval in zodanig geval reeds betaling door de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in geval van inschrijving via de website van Food Innovators, zal Food Innovators onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling zorgdragen.
 2. Aan een aanbod van Food Innovators dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Food Innovators dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod van Food Innovators op de eventueel daartoe door Food Innovators aangewezen wijze heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Food Innovators, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Food Innovators anders aangeeft.
 4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 1. De Consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd een Overeenkomst op Afstand binnen 14 dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te ontbinden
 2. Nakoming van de Overeenkomst op Afstand binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 3. Indien de Overeenkomst op Afstand volledig door Food Innovators wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de Consument bij het aangaan van de Overeenkomst op Afstand uitdrukkelijk dat hij afstand doet van het recht van ontbinding zodra de Overeenkomst op Afstand door Food Innovators is nagekomen.
 4. De Consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Food Innovators aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij Food Innovators. Zodra Food Innovators in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Food Innovators de ontbinding van die Overeenkomst zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 5. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van de Consument overeenkomstig lid 2, terwijl een deel van de Dienstverlening door Food Innovators reeds is nagekomen, is de Consument Food Innovators een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst op Afstand dat door Food Innovators is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst op Afstand. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Food Innovators is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
 6. Food Innovators zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus het eventuele evenredige bedrag als bedoeld in lid 5, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen.
 1. Indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Food Innovators gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Food Innovators tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd. Het bepaalde in vorenstaande van dit lid laat het bepaalde in de volgende leden van dit artikel onverlet.
 2. Indien de Overeenkomst deelname aan een Programma betreft, is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst tot de 28e dag (exclusief) vóór aanvang van het Programma kosteloos te annuleren. Bij annulering door de Opdrachtgever tussen de 28e dag (inclusief) en de 14e dag (exclusief) vóór aanvang van het Programma, is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs voor het Programma verschuldigd. In geval van latere annulering door de Opdrachtgever of in geval van no-show, blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen totaalprijs voor het Programma verschuldigd.
 3. Indien aan een Programma wordt deelgenomen door meerdere vanwege de Opdrachtgever aangewezen Deelnemers en een prijs per Deelnemer is overeengekomen, kan de Opdrachtgever de deelname van een individuele Deelnemer annuleren. Het bepaalde in het vorige lid is dan van toepassing naar evenredigheid van het aandeel van de betreffende Deelnemer.
 4. Deelnemers kunnen namens de Opdrachtgever hun aandeel in de Overeenkomst annuleren met toestemming van de Opdrachtgever.
 5. Na aanvang van een meerdaags Programma is tussentijdse annulering door de Opdrachtgever niet meer mogelijk. Vervanging van een Deelnemer is mogelijk in overleg met Food Innovators.
 6. Annulering dient Schriftelijk te geschieden, onder opgave van alle informatie die redelijkerwijs relevant is om de annulering correct te kunnen beoordelen.
 7. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden geldt dat als een Consument de Overeenkomst tussentijds annuleert, de Consument uitsluitend gehouden kan worden tot betaling van de prijs naar evenredigheid van de tot de annulering eventueel reeds verleende en de binnen 48 uur na de annulering eventueel nog geplande Diensten, alsook de eventueel reeds gemaakte onkosten voor zover deze niet bij de overeengekomen prijs zijn inbegrepen.
 8. In geval de Consument een beroep toekomt op het bepaalde in artikel 4, prevaleert het bepaalde in artikel 4 boven het bepaalde in het onderhavige artikel.
 1. Alle programma’s worden verzorgd onder voorbehoud van voldoende deelname. Food Innovators is gerechtigd een Programma te annuleren tot zeven dagen vóór aanvang daarvan. In een voorkomend geval doet Food Innovators daarvan Schriftelijk mededeling aan de Opdrachtgever en zal Food Innovators overgaan tot volledige kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen prijs, zonder dat Food Innovators aansprakelijk is voor aanvullende schadevergoeding.
 1. De Opdrachtgever is gehouden om steeds alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Food Innovators aangewezen wijze, aan Food Innovators te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Food Innovators verstrekte informatie.
 2. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan Food Innovators goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Opdrachtgever ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart de Opdrachtgever Food Innovators in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 3. Indien en voor zover de Diensten op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie worden verleend, draagt de Opdrachtgever zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten.
 4. Indien en voor zover de Diensten op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie worden verleend, dient Food Innovators op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op die locatie aanwezige en in redelijkheid door Food Innovators gewenste zaken en voorzieningen.
 5. De Opdrachtgever dient Food Innovators steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde bevoegdheden en autorisaties.
 6. Indien en voor zover medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever (al dan niet Deelnemers), dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Food Innovators en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door Food Innovators mogelijk te maken.
 1. Food Innovators is te allen tijde bevoegd niet aan Food Innovatorsondergeschikte zelfstandige hulppersonen (derden) bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Food Innovators, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Food Innovators nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden die Food Innovators bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, met dien verstande dat Food Innovators zich, voor zover dit redelijkerwijs van Food Innovators mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
 4. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Food Innovators bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Food Innovators gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met Food Innovators gesloten Overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 1. Behoudens voor zover uit de Overeenkomst onmiskenbaar voortvloeit dat nakoming op (een) bepaalde dag(en) en tijd(en) dient te geschieden, bij gebreke waarvan nakoming blijvend onmogelijk is, zijn alle door Food Innovators vermelde en/of tussen Partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen, indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Food Innovators treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Food Innovators Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Food Innovators de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Verzuim van Food Innovators biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.
 1. De Overeenkomst omvat uitsluitend de prestaties die uitdrukkelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Food Innovators is, onverminderd de mogelijkheid van Partijen om aanvullende afspraken te maken, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang begeven van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Indien Partijen overeenkomen dat Food Innovators prestaties verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven (hierna: ‘meerwerk’), worden deze prestaties aan de Opdrachtgever doorberekend tegen een nader tussen Partijen overeen te komen meerprijs. Indien deze meerprijs niet wordt afgesproken, terwijl de Opdrachtgever redelijkerwijs wel mocht verwachten dat voor meerwerk een meerprijs van toepassing is, wordt dit meerwerk in rekening gebracht op basis van de gebruikelijke daarvoor door Food Innovators gehanteerde tarieven. Food Innovators zal op verzoek van de Opdrachtgever te allen tijde een opgave doen van de kosten van eventueel meerwerk.
 1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt het overeengekomen Werk naar eigen technisch en creatief inzicht van Food Innovators uitgevoerd.
 2. Indien het Werk programmatuur betreft, zoals een online onderwijsmodule, staat Food Innovators ervoor in dat deze geschikt is voor gebruik volgens de op het moment van oplevering geldende en gebruikelijke standaarden.
 3. Een Werk is definitief indien en voor zover niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat eerst een concept daarvan aan de Opdrachtgever wordt voorgesteld of geleverd. De Opdrachtgever dient na het voorstellen/leveren aan Opdrachtgever van een Werk dan wel een concept daarvan, binnen zeven dagen te onderzoeken of het Werk volgens de Overeenkomst is vervaardigd c.q. de Opdrachtgever correcties op het concept wenst, en dient Food Innovators daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Werk aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Opdrachtgever het Werk als definitief aanvaardt.
 4. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde definitieve Werk en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid voor de Opdrachtgever geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 5. Food Innovators is onverminderd het bepaalde in het vorige lid en onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen (kosteloze) correctierondes met betrekking tot concepten van Werken, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van een geleverd Werk indien het Werk onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan herstel van het geleverde Werk, maakt de Opdrachtgever nimmer aanspraak.
 1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere Diensten dan het realiseren van een Werk als bedoeld in het vorige artikel.
 2. De Opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Food Innovators onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door Opdrachtgever veronderstelde tekortkoming, aan Food Innovators mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Food Innovators Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Food Innovators ter zake aan Food Innovators’s verplichtingen heeft voldaan en de Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Food Innovators ter zake.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen vijf dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Food Innovators te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Food Innovators uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft Opdrachtgeversverplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede Opdrachtgeversverplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 6. Indien een klacht van een Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand niet in onderling overleg tussen Partijen kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
 1. Food Innovators is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen ziekte van personeel, tekortkomingen van derden, storingen in communicatieverbindingen en overheidsmaatregelen.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Food Innovators bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 1. Food Innovators is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Food Innovators ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Food Innovators in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Food Innovators gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Food Innovators op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Food Innovators ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Food Innovators de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.
 1. Het aanbod van Food Innovators vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende kosten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, een uurtarief en promotiekosten. Indien Partijen na totstandkoming van de Overeenkomst evenwel meerwerk overeenkomen, vindt het bepaalde in artikel 10 toepassing.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Food Innovators vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 3. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Food Innovators, in geval van een vaste prijs, gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling te vorderen. Indien en voor zover de prijs en eventuele bijkomende kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk door of namens Food Innovators gewerkte uren c.q. gemaakte kosten aan de Opdrachtgever doorberekend. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, is Food Innovators gerechtigd de Opdrachtgever maandelijks op basis van nacalculatie te factureren.
 4. Food Innovators is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Food Innovators.
 5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Food Innovators aangewezen wijze en op het door Food Innovators aangegeven moment dan wel binnen de door hem vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert Food Innovators een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, bijvoorbeeld in geval van een aanbetaling.
 6. Food Innovators is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan Opdrachtgeverbeschikbaar te stellen.
 7. De Opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, dwingend in de weg staat.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Opdrachtgever handelt in hoedanigheid van Consument.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 1. Food Innovators verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Behoudens voor zover uit de aard en/of strekking van de Dienstverlening dwingend een resultaatverplichting voortvloeit, verbindt Food Innovators zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Food Innovators kan in die gevallen nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die met het aangaan van de Overeenkomst beoogd werden.
 2. Food Innovators is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat Food Innovatorsis uitgegaan van door de Opdrachtgever of een Deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Food Innovators aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van een doen of nalaten van de Opdrachtgever of een Deelnemer naar aanleiding van in het kader van de Dienstverlening door Opdrachtgever of Deelnemer opgedane kennis en/of vaardigheden.
 4. Food Innovators is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de (online) Dienstverlening van Food Innovators afhankelijk is.
 5. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Food Innovators ter zake opgeleverde online onderwijsmodules redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s groter zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de Opdrachtgever deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten, dient de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico een deugdelijke firewall en virusbeveiliging op te zetten.
 6. Food Innovators is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, misconfiguratie en het niet meer werken van een opgeleverde online onderwijsmodule doordat bepaalde scripts, codes of plug-ins niet meer werken bij verouderde versies van scripttalen of plug-ins van derden die niet meer kunnen worden geüpdatet of in andere zin tot problemen leiden.
 7. Food Innovators is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Food Innovators is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 9, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Food Innovators in de nakoming van de Dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: A. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt, B. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Food Innovators aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Food Innovators toegerekend kunnen worden; C. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 8. Mocht Food Innovators aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Food Innovators te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Food Innovators hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Food Innovators ter zake vervalt.
 9. De aansprakelijkheid van Food Innovators is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Food Innovators betrekking heeft.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Food Innovators een jaar.
 11. De Opdrachtgever vrijwaart Food Innovators van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden (waaronder in een voorkomend geval die van Deelnemers mede begrepen) voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Food Innovators toerekenbaar is. Indien Food Innovators uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Food Innovators zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Food Innovators, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Food Innovators en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 1. Food Innovators dan wel Food Innovators’s licentiegevers behouden zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hen volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het intellectuele eigendom van door Food Innovators geleverde Werken, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten, scripts, uitgegeven brochures, projectmaterialen, materialen die in verband met Programma’s zijn verstrekt etc. blijft bij Food Innovators of zijn licentiegevers rusten. Deze goederen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Food Innovators. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om delen van een geleverd Werk te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om een geleverd Werk aan te passen dan wel te reproduceren zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Food Innovators.
 2. Indien en voor zolang de Opdrachtgever volledig blijft voldoen aan de Opdrachtgever’s verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt Opdrachtgever een licentie tot gebruik van het definitieve Werk voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Werk, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Food Innovators bekend te zijn gemaakt. Terbeschikkingstelling en overdracht aan de Opdrachtgever van rechten op andere goederen dan het definitieve Werk, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk.
 3. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Opdrachtgever rechten van intellectuele eigendom op een Werk afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Opdrachtgever mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken. Licenties die betrekking hebben op het gebruik van muziek vallen buiten deze bepaling. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde muzieklicenties.
 4. Een aan de Opdrachtgever toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft Food Innovators het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
 5. Tenzij dit redelijkerwijs niet van de Opdrachtgever kan worden gevergd, is Food Innovators te allen tijde gerechtigd om zijn naam op het Werk te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan om het Werk zonder vermelding van deze naam te gebruiken.
 6. Food Innovators heeft het recht een Werk of delen daarvan openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van zijn eigen promotie op bijvoorbeeld zijn website, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming van de Opdrachtgever is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald. Onder deze bepaling valt tevens “het ruwe materiaal”. Het bedoelde gebruik door Food Innovators is evenwel slechts mogelijk nadat het Werk reeds aan de Opdrachtgever is geleverd.
 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.